Adatvédelmi nyilatkozat

Onespire Zrt.

Bevezetés

A Onespire Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő), a onespire.hu domainen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetőjének a Honlap és a Honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési folyamatai és tevékenységei megfelelnek a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban megfogalmazott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://onespire.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ url címen.

A Honlap használatának megkezdésével a Honlapra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt összes feltételt. Kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Felhasználók a Honlapon kétféleképpen közölhetnek magukról információkat, adatokat:

  • honlapon kifejezetten megadott személyes adatok (lásd 1. pont)
  • honlap használata során az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott információk (lásd 2. pont)

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1. Adatkezelő adatai

Adatok kezelője: Onespire Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.
Cégjegyzékszám: 01 10 049612
Telefonszám: +36 1 791 8331
Képviseli: Halmos Endre
E-mail címe: info@onespire.hu

2. Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

2.1 Kezelt adatok köre

2.1.1 Kapcsolatfelvétel

A Honlapon elérhető Adatkezelő e-mail címe. Felhasználónak lehetősége van e-mailben megadni kapcsolati adatait annak érdekében, hogy észrevételeket tegyen a Honlapon kínált szolgáltatásokkal és Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban, illetve hogy Adatkezelő üzleti célból (például az Adatkezelő által nyújtott SAP tanácsadási szolgáltatással, vagy az Adatkezelő által kínált álláslehetőségekkel kapcsolatban) megkeresse (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). Adatkezelő nem határozza meg a Felhasználó által a kapcsolatfelvétel során megadandó adatainak körét.

Felhasználók ezen adatkezeléshez való hozzájárulásukat az e-mail elküldésével adják meg.

A Felhasználók által e-mailben megadott adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő érintett munkatársainak.

Az adatok továbbításának célja az üzenet küldőjének megkeresése a küldő fél által megfogalmazott tárgyban.

A Felhasználók által megadott kapcsolati adatokat Adatkezelő a belső nyilvántartó és levelező rendszereiben tárolja.

Adatkezelő a tárolt adatokat harmadik félnek nem adja ki.

A Honlapon adataik megadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

2.2 Az adatkezelés célja

2.2.1 Kapcsolatfelvétel

Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel során kezelt adatok elsődleges célja, hogy a kezdeményező személyt Adatkezelő munkatársai megkeressék az igényével kapcsolatban.

A kapott személyes adatok kezelésének másodlagos célja a kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek későbbi időpontban történő tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól és állásajánlatairól telefonos megkeresések és e-mail üzenetek formájában.

A kapott személyes adatok kizárólag Adatkezelő céljából kerülnek felhasználásra.

2.3 Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok a Felhasználó kérésére 30 napon belül törlésre kerülnek.

2.4 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Kapcsolatfelvétel során Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és feltétlen hozzájárulásán alapul.

Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Felhasználók kizárólag 18 éven felüli személyek adatait adhatják meg a Honlapon.

2.5 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

2.5.1 Adatok feldolgozását Adatkezelő megbízásából végző adatfeldolgozók

Jelenleg Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó(k) közreműködését az adatok kezelése és feldolgozása során.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett kérésére és hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó között szerződés (Customer EU Data Processing Addendum) kerül megkötésre az adatfeldolgozás szabályairól.

2.6 Felhasználó jogai

2.6.1 Hozzáféréshez való jog

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatás kérhető e-mailben az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

Tájékoztatás a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

2.6.2 Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) vagy kiegészítését az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

Helyesbítés és kiegészítés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a helyesbítést vagy kiegészítést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

2.6.3 Törléshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak törlését az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

Törlés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában.

2.6.4 Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő Felhasználó személyes adatait kizárólag a meghatározott Adatfeldolgozóknak továbbítja, azokat további harmadik félnek nem adja ki.

Adatkezelő azokban az esetekben, amikor Felhasználó személyes adatait törli saját rendszeréből, azok törlését Adatkezelő rendszeréből is kezdeményezi.

2.6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • Az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Adatkezelő jogos indokaival szemben.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön számára megkeresést. Felhasználó a megkeresések fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II., a pontos személyes adatait feltüntetve.

Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli rendszereiből és a Felhasználónak a továbbiakban megkeresést nem küld.

2.6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az az Adatkezelő akadályozná, amelynek a személyes adatait a rendelkezésére bocsátotta.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül átadja számára a rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak átadását az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

A személyes adatok átadása a személyazonosság igazolásával a levelezési cím és az e-mail cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő az adatok átadását a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi és eljuttatja Felhasználó személyes adatait a Felhasználó által megadott e-mail címre Microsoft Excel formátumban.

2.6.7 Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdeke miatt történik.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja annak megalapozottságát majd döntést hoz és döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

2.6.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a közvetlen üzletszerzés érdekében tárolt rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak törlését az info@onespire.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

A törlés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában.

3.Egyéb rendelkezések

3.1 Linkek

Adatkezelő a Honlapról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja a Honlapról.

3.2 Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt illetve kezelt adatok védettek legyenek.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy megakadályozza a felvett, tárolt illetve kezelt adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik fél tekintetében, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, lehetőségei szerint meggyőződik arról, hogy azok eleget tesznek az adatbiztonság követelményeinek.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

3.3 Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@onespire.hu e-mail címre és postai levél útján a következő postai címre: 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

3.4 Záró rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2020. január 11.

Onespire Zrt.
Adatkezelő

Impresszum

Onespire Zrt.

Cím: MOM Park Irodaház, 1123, Budapest, Alkotás u. 53. A épület II.

Email: info@onespire.hu

Adószám: 26195436-2-43

Cégjegyzékszám: 01 10 049612

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.

Üzemeltetés: OMT

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót a onespire.hu weboldal használata előtt.

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa a Onespire Zrt.

A weboldal használatának megkezdésével a felhasználók ráutaló magatartással elfogadják az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a weboldalt és az azon elérhető szolgáltatásokat.

A Onespire Zrt. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Onespire Zrt.
info@onespire.hu

1. Információk

A Onespire Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk.

A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a Onespire Zrt. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A megjelentetett információk nem minősülnek tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Onespire Zrt. nem vállal felelősséget.

A Onespire Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

2. Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalmának szerzői joga a Onespire Zrt.-t illeti meg. Ez alól kivételt jelentenek azok a részek, ahol egyéb, külső forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül, annak tartalmát kinyomtatni vagy letölteni, más személyekkel megosztani kizárólag tájékoztatás céljából lehet. Valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal saját célra mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Onespire Zrt., minden jog fenntartva.

A weboldal egészének vagy részleteinek tájékoztatási célon túli (például kereskedelmi, tartalomkészítési célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése a Onespire Zrt. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos.

A weboldal tartalmainak egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Onespire Zrt. írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt és annak bármely részét, vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. 

3. A weboldal használata

A Onespire Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okokból származnak.

4. A regisztrációhoz kötött tartalmak használata

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött, amelyek elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. Ezt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez a Onespire Zrt. által szolgáltatott regisztrációhoz kötött tartalmak elérésére.

A regisztrációhoz kötött tartalmakra külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles az ilyen tartalmakat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött tartalmakat a felhasználó csak a saját céljaira és nevében használhatja.

5. Külső tartalmak

A Onespire Zrt. weboldala tartalmaz olyan linkeket vagy hivatkozásokat, amelyek más honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével elért tartalmak nem állnak a Onespire Zrt. befolyása alatt.

A külső weboldalak elérhetősége és tartalma tekintetében a Onespire Zrt. nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget.

6. Beágyazott technológia

A Onespire Zrt. weboldala beágyazott technológiákat (például YouTube lejátszó) használhat. A honlap használatával Ön elfogadja a beágyazott technológiák használatának feltételeit is.